Kallelse till extra bolagsstämma i DistIT AB

Aktieägarna i DistIT AB, org.nr 556116-4384, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 21 mars 2023 klockan 11.00 hos Advokatfirma DLA Piper Sweden KB på Sveavägen 4 i Stockholm. Inregistrering börjar klockan 10.45.

Rätt att delta på den extra bolagsstämman

Aktieägare som önskar delta och rösta vid stämman ska:

 • dels vara införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 13 mars 2023,
 • dels anmäla sin avsikt att delta på den extra bolagsstämman senast onsdagen den 15 mars 2023 via telefon 08-555 762 22, via e-post till bolagsstamma@distit.se eller per post till adress: DistIT AB, "Extra bolagsstämma" Att: Tomas Fällman, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö.

Vid anmälan ska namn adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer, och aktieinnehav anges. Om aktieägaren avser att medföra biträde till stämman, ska antal (högst två) och namn på biträde anmälas hos Bolaget enligt ovan.

Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare, som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste senast måndagen den 13 mars 2023 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear. Aktieägare bör i god tid före måndagen den 13 mars 2023 begära omregistrering av aktierna hos förvaltaren. Rösträttsregistrering som av aktieägare har begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 15 mars 2023 kommer dock att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Fullmakt

Aktieägare som avser låta sig företrädas av ombud vid stämman ska utfärda skriftlig och dagtecknad fullmakt som är underskriven av aktieägaren och som på dagen för stämman inte får vara äldre än fem år. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, utvisande behörig firmatecknare bifogas. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.distit.se/sv/investerare/bolagsstammor/ samt skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Fullmakten i original samt i förekommande fall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling ska tas med till stämman. Kopia av fullmakten med tillhörande behörighetshandlingar bör skickas till Bolaget tillsammans med anmälan till stämman.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
 8. Stämmans avslutande

Punkt 2. Val av ordförande vid stämman

Det föreslås att Anders Bladh utses till ordförande vid stämman.

Punkt 7. Godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner styrelsens beslut den 22 februari om nyemission av aktier i bolaget i enlighet med följande huvudsakliga villkor:

 • Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger.
 • För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) aktie.
 • Genom företrädesemissionen kommer bolagets aktiekapital ökas med högst 28 080 932 kronor genom emission av högst 14 040 466 aktier.
 • För varje tecknad aktie ska erläggas 7 kronor. Överkursen ska tillföras fri överkursfond.
 • Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 24 mars 2023.
 • Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 28 mars 2023 till och med den 11 april 2023. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden.
 • Teckning av nya aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Det erinras emellertid om styrelsens möjlighet att medge kvittning enligt de förutsättningar som anges i 13 kap. 41 § aktiebolagslagen.
 • Teckning av nya aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid ska tilldelade aktier betalas senast två (2) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren genom avräkningsnota. Styrelsen ska ha rätt att förlänga tiden för betalning.
 • För de fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter. I sådant fall ska aktier i första hand tilldelas dem som även tecknat aktier med stöd av teckningsrätter, oavsett om de var registrerade som aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till hur många aktier som varje tecknare tecknat med stöd av teckningsrätter, och i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I andra hand ska, om samtliga aktier inte tilldelas enligt ovan, tilldelning ske till dem som anmält intresse av att teckna aktier utan företrädesrätt och, vid överteckning, i förhållande till det antal aktier som anges i respektive teckningsanmälan, och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning. I tredje och sista hand ska tilldelning ske till dem som ingått garantiåtaganden i egenskap av emissionsgaranter. För det fall tilldelning till dessa inte kan ske fullt ut ska tilldelning ske i förhållande till det belopp som var och en garanterat för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
 • De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Styrelsen eller den styrelsen utser befullmäktigas att besluta om smärre korrigeringar som erfordras för registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.

Dispens från budplikt

I samband med företrädesemissionen har Athanase Industrial Partners (”Athanase”), som äger aktier i bolaget motsvarande cirka 21,4 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, ingått tecknings- och garantiåtagande med bolaget. Därutöver har aktieägare som äger aktier i bolaget motsvarande cirka 51 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget, ingått tecknings- och garantiåtagande med bolaget. Företrädesemissionen är genom dessa tecknings- och garantiåtagande i sin helhet säkerställd. Aktiemarknadsnämnden har beviljat Athanase dispens från budplikt såvitt avser teckning av aktier som sker i enlighet med nämnda tecknings- och garantiåtaganden. Dispensen är villkorad av att aktieägarna inför bolagsstämman informeras om hur stor kapital- respektive röstandel som Athanase kan få till följd av sitt garantiåtagande, samt att emissionsbeslutet godkänns av bolagsstämman med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som företrädda aktier vid stämman, med bortseende från de aktier som innehas och på stämman företräds av Athanase.

Om Athanase infriar sitt teckningsåtagande och hela garantiåtagandet tas i anspråk kan Athanases ägarandel efter företrädesemissionen komma att uppgå till högst cirka 46,1 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Handlingar och upplysningar

Fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar som ska tillhandahållas inför den extra bolagsstämman enligt aktiebolagslagen och Svensk kod för bolagsstyrning kommer att hållas tillgängliga hos Bolaget (adress enligt ovan) samt på Bolagets webbplats, www.distit.se, senast två veckor före stämman. Fullmaktsformulär kommer att hållas tillgängligt på Bolagets webbplats, www.distit.se. Kopior av nämnda handlingar skickas även till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin adress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Styrelsen och den verkställande direktören ska enligt aktiebolagslagen (2005:551) på begäran av aktieägare, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Uppgifter om antalet aktier och röster

Det totala antalet registrerade aktier och röster i Bolaget vid tidpunkten för utfärdande av denna kallelse är 14 040 466. Samtliga aktier har lika röstvärde. Bolaget innehar inga egna aktier.

Behandling av personuppgifter

För information om hur DistIT AB behandlar dina personuppgifter hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s webbplats: www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

För ytterligare information kontakta:

Stefan Charette
Styrelseordförande DistIT AB
E-mail: charette@athanase.se

eller

Tomas Fällman
CFO DistIT AB
Mobil: +46 730 86 96 82
E-mail: tomas.fallman@distit.se

Kontaktuppgifter till DistIT AB Certified Adviser:

Erik Penser Bank AB
Tel: +46 8 463 83 00
E-mail: certifiedadviser@penser.se

* * * * *

Stockholm i mars 2023
DistIT AB
Styrelsen


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.