KALLELSE till årsstämma i DistIT AB (publ)

Aktieägarna i DistIT AB (publ), org. nr 556116-4384, ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 april 2024. Årsstämman hålls kl. 10.00 hos Advokatfirma DLA Piper Sweden KB på Sveavägen 4 i Stockholm. Inregistrering börjar kl. 9.45.

Utövande av rösträtt

Aktieägare som önskar utöva sin rösträtt vid stämman ska

·                     vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 22 april 2024, och
·                     anmäla sin avsikt att delta till Bolaget enligt anvisningarna under rubriken "Anmälan för deltagande eller deltagande genom ombud" senast onsdagen den 24 april 2024.

För att ha rätt att delta i stämman måste en aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier, förutom att anmäla sig till stämman, låta registrera aktierna i eget namn så att aktieägaren blir upptagen i framställningen av aktieboken per avstämningsdagen måndagen den 22 april 2024. Sådan omregistrering kan vara tillfällig (s.k. rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren enligt förvaltarens rutiner i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 24 april 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Anmälan för deltagande eller deltagande genom ombud

Den som önskar delta vid stämman eller genom ombud ska anmäla sig senast onsdagen den 24 april 2024 till Bolaget. Anmälan kan ske via:
·                     telefon 08-555 76 222,
·                     brev till DistIT AB (publ), "Årsstämma", Att: Tomas Fällman, Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö,
·                     e-post till bolagsstamma@distit.se.

Vid anmälan ska uppges namn/företagsnamn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, antal aktier och, i förekommande fall, antal biträden som inte får vara fler än två stycken.

För aktieägare som företräds av ombud ska skriftlig, daterad och underskriven fullmakt utfärdas. Fullmakten bör översändas tillsammans med anmälan. Den som företräder en juridisk person ska även bifoga kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.distit.se, och skickas utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress eller e-postadress.

Förslag till dagordning

1.             Öppnande av stämman.
2.             Val av ordförande vid stämman.
3.             Upprättande och godkännande av röstlängd.
4.             Godkännande av dagordning.
5.             Val av en eller två justeringspersoner.
6.             Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
7.             Anförande av verkställande direktören.
8.             Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
9.             Beslut om

(a)   fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
(b)   dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen; samt
(c)   ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.

10.          Fastställande av antalet styrelseledamöter.
11.          Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden.
12.          Val av styrelse och styrelseordförande.
13.          Val av revisor.
14.          Beslut om valberedning.
15.          Ändring av bolagsordning.
16.          Stämmans avslutande.

Huvudsakliga förslag till beslut

Val av ordförande vid stämman (punkt 2)

Valberedningen har inför stämman bestått av Jörgen Bender, Johan Gyllenswärd, Tedde Jeansson, Per Kaufmann och Sven Thorén.

Valberedningen föreslår att Anna Berntorp utses till ordförande på stämman.

Beslut om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning (punkt 9 a)

Styrelsen föreslår att resultat- och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställs av stämman.

Beslut om dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen (punkt 9 b)

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att årets resultat om -430,1 miljoner kronor balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas.

Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 10)

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem ledamöter utan suppleanter.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 11)

Valberedningen föreslår ett sammanlagt högsta arvode om 1 075 000 kronor (fg. år 1 075 000 kronor) som fördelas enligt följande:

·         Styrelsens ordförande: 375 000 kronor (fg. år 375 000 kronor)
·         Övriga ledamöter som inte är anställda i koncernen: 175 000 kronor per ledamot (fg. år 175 000 kronor).

Arvode ska ej utgå för kommittéarbete då inget sådant arbete förekommer utan hanteras av styrelsen i sin helhet.

Styrelseledamot som ersätts av Bolaget eller dess koncernbolag på grund av anställning ska dock inte erhålla styrelsearvode.

Arvode till revisorerna föreslås utgå enligt löpande och godkänd räkning.

Val av styrelse och styrelseordförande (punkt 12)

Valberedningen föreslår, för tiden intill nästa årsstämma har avhållits, omval av ledamöterna Anders Bladh, Charlotte Hansson, Per Kaufmann och Mikael Nilsson, nyval av ledamoten Jonas Rydell samt omval av Anders Bladh till styrelseordförande.

Stefan Charette har meddelat valberedningen att han inte står till förfogande för omval.

Val av revisor (punkt 13)

Valberedningen föreslår val av Grant Thornton Sweden AB för tiden intill nästa årsstämma avhållits. Revisionsbyrån har uttalat att om stämman beslutar i enlighet med förslaget, kommer Therése Utengen att utses till huvudansvarig revisor.

Valberedningens förslag överensstämmer med styrelsens rekommendation.

Beslut om valberedning (punkt 14)

Valberedningen föreslår inga ändringar av de principer för valberedningens uppdrag och hur valberedningen ska utses som antogs av årsstämman 2022.

Beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)

I syfte att möjliggöra att bolagsstämmor kan hållas digitalt, förslår styrelsen att stämman beslutar om att ändra § 9 i bolagsordningen på följande sätt.
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse
§ 9
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmält antalet biträden, högst två, på det sätt som anges i föregående stycke.
Styrelsen kan bestämma att aktieägarna före bolagsstämman skall kunna utöva sin rösträtt per post.
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551).
§ 9
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.
Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren anmält antalet biträden, högst två, på det sätt som anges i föregående stycke.
Styrelsen kan bestämma att aktieägarna före bolagsstämman skall kunna utöva sin rösträtt per post.
Styrelsen kan bestämma att bolagsstämman helt eller delvis skall hållas digitalt.
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551).

Beslut enligt denna punkt är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare företrädande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Handlingar

Fullständiga förslag till beslut, Bolagets årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse för räkenskapsåret 2023, fullmaktsformulär samt andra handlingar som ska hållas tillgängliga inför stämman finns hos Bolaget på adress Glasfibergatan 8, 125 45 Älvsjö och på Bolagets webbplats www.distit.se. Handlingarna sänds även till aktieägare som så begär och uppger sin adress eller e-postadress.

Aktieägares rätt att begära upplysningar

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid bolagsstämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag och koncernredovisningen samt förhållanden beträffande dotterföretag.

Behandling av personuppgifter

Personuppgifter avseende aktieägare som hämtats från aktieboken, anmälan till stämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för stämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679). För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter och dina rättigheter, se Bolagets webbplats, www.distit.se under rubriken "https://distit.se/sv/om-distit/hantering-av-personuppgifter/" (som finns under avsnittet "Om DistIT” och rubriken "Hantering av personuppgifter”).
_____________________________
 
Stockholm i mars 2024
Styrelsen i DistIT AB (publ)


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.