Kallelse till årsstämma i Deltaco AB (publ)

Aktieägarna i Deltaco AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 maj 2014 klockan 10.00 på bolagets kontor Alfred Nobels Allé 109, Tullinge. Kaffe serveras från och med kl. 9.30.

Anmälan med mera

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska

–        dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 2 maj 2014,

–        dels anmäla sin avsikt att delta i årsstämman senast måndagen den 5 maj 2014, under adress Deltaco AB (publ), att: Hans Bråneryd, Alfred Nobles Allé 109, 146 48 Tullinge eller per telefon 08-518 169 42 eller telefax 08-555 762 19 eller via e-post till hans.braneryd@deltaco.se.

Vid anmälan bör uppges namn, adress, telefonnummer, person eller organisationsnummer samt aktieinnehav.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman. Sådan registrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast fredagen den 2 maj 2014.

Aktieägare som företräds genom ombud skall förete skriftlig dagtecknad fullmakt som på dagen för årsstämman inte får vara äldre än fem år. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på bolagets webbplats www.deltacoab.se. Den som företräder juridisk person skall förete registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling utvisande behörig firmatecknare. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas till bolaget på adressen ovan före årsstämman.

Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden skall göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av årsstämman.
2. Val av ordförande vid stämman.
3. Upprättande och godkännande av röstlängd.
4. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Godkännande av dagordning.
7. Anförande av verkställande direktören.
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen.
9. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
10. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören.
11. Beslut dels om dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, dels angående avstämningsdag för utdelning.
12. Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter.
13. Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
14. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter.
15. Förslag till ny bolagsordning.
16. Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv.
17. Övriga ärenden som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
18. Avslutande av årsstämman.

Punkt 2.            Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Arne Myhrman utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 8              Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen

Under denna punkt kommer att ges möjlighet till att ställa frågor angående 2013 års verksamhet.

Punkt 11.          Beslut dels om dispositioner av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, dels angående avstämningsdag för utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman en ordinarie utdelning om 1,20 kr per aktie för räkenskapsåret 2013.

Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning föreslår styrelsen tisdagen den 13 maj 2014. Om årsstämman beslutar enligt förslaget beräknas utdelningen komma att utbetalas via Euroclear Sweden fredagen den 16 maj 2014.

Styrelsen föreslår att det till årsstämmans förfogande återstående belopp enligt bolagets balansräkning om 201 364 308 kronor överföres i ny räkning.

Punkt 12.          Beslut om fastställande av antalet styrelseledamöter och suppleanter

Valberedningen föreslår att styrelsen skall bestå av fyra styrelseledamöter och att inga styrelsesuppleanter skall väljas.

Punkt 13.          Beslut om fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn

Valberedningen föreslår att styrelsearvodet skall uppgå till 300 000 kronor till styrelsens ordförande och 120 000 kronor vardera till de ledamöter som inte är anställda i koncernen. Arvode åt revisorn föreslås utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 14.          Val av styrelseledamöter och styrelseordförande och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter

Till styrelseledamöter föreslår valberedningen omval av Arne Myhrman, Charlotte Hansson, Björn Abild och Jonas Mårtensson. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Arne Myhrman.

Presentation av ledamöterna framgår av bolagets årsredovisning 2013, sid 74.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsföretaget Grant Thornton Sweden AB som bolagets revisor för tiden intill årsstämman 2015. Grant Thornton har meddelat att om årsstämman beslutar enligt valberedningens förslag kommer auktoriserad revisor och partner Daniel Forsgren att vara huvudansvarig revisor.

Punkt 15.          Förslag till ny bolagsordning

Styrelsen i Deltaco AB föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning. Förslaget innebär att anta ny firma samt att förtydliga bolagets verksamhet. Ändringen avser endast paragraf 1 och paragraf 3.

Nuvarande paragraf 1

Bolagets firma är Deltaco AB. Bolaget är publikt (publ).

Förslag till ny paragraf 1

Bolagets firma är DistIT AB. Bolaget är publikt (publ).

Nuvarande paragraf 3

Bolaget skall bedriva handel med datortillbehör, förvalta aktier och annan egendom, handlägga gemensamma angelägenheter, företrädesvis av administrativ art, för koncernen samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Förslag till ny paragraf 3

Bolaget skall, självt samt genom dotter- och intressebolag, bedriva handel och försäljning av dator- och IT-tillbehör, förvalta aktier och annan egendom, handlägga gemensamma angelägenheter, företrädesvis av administrativ art, för koncernen samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

Utöver föreslagna ändringar föreslås nuvarande bolagsordning kvarstå oförändrad.

Vid bolagsstämman kommer förslagen och skälen till de föreslagna ändringarna att presenteras.

Punkt 16.          Styrelsens förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv.

Styrelsen för Deltaco AB föreslår att årsstämman 2014 fattar beslut om att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget. Sådant emissionsbeslut ska endast kunna fattas med bestämmelse om att nya aktier ska betalas med apportegendom. Bemyndigandet skall omfatta högst 1 105 000 aktier, motsvarande högst 10 procent av bolagets befintliga aktiekapital på dagen för årsstämman. Det erhållna nyemissionsbeloppet får, vid varje enskilt avtal om företagsförvärv, högst motsvara Deltacos kapitalinsats vid förvärvet.

Syftet med bemyndigandet är att bolaget skall kunna emittera aktier som likvid i samband med avtal om företagsförvärv. Emissionskursen skall fastställas enligt gällande marknadsförhållanden.

Övrigt

Årsredovisningen, styrelsens och valberedningens fullständiga förslag till beslut enligt ovan samt fullmaktsformulär med därtill hörande handlingar enligt aktiebolagslagen (2005:551) kommer från och med måndagen den 14 april 2014 att hållas tillgängliga hos bolaget på adressen ovan samt på bolagets webbplats www.deltacoab.se. Kopior av handlingarna skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress samt kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

Aktieägare har enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen (2005:551) rätt att vid bolagsstämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören om förhållanden som kan inverka på förhållanden på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bolagets ekonomiska situation.

Bolaget har totalt utgivit 11 053 961 aktier, motsvarande sammanlagt 11 053 961 röster. Uppgifterna avser förhållandet vid kallelsens utfärdande.

Beslut enligt punkterna 15 och 16 ovan förutsätter att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de vid stämman företrädda aktierna.

Tullinge i april 2014

Deltaco AB (publ)

Styrelsen


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.