DistIT undersöker möjligheten att emittera seniora icke säkerställda obligationer

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN)

DistIT AB (publ) ("DistIT" eller "Bolaget") har engagerat ABG Sundal Collier AB för att arrangera en serie investerarmöten med kreditinvesterare med start den 5 maj 2021. En emission av seniora icke säkerställda företagsobligationer denominerade i svenska kronor med en förväntad initial volym om upp till 300 miljoner kronor inom ett totalt ramverk om 800 miljoner kronor (de "Nya Obligationerna") kan komma att följa, med förbehåll för bland annat rådande marknadsförhållanden.

Emissionslikviden från en potentiell emission av de Nya Obligationerna kommer användas till förtidsinlösen av Bolagets befintliga utestående seniora icke säkerställda obligationer (ISIN: SE0011166842) med slutligt förfallodatum den 14 Maj 2022 ("Befintliga Obligationer”) i sin helhet samt för generella bolagsändamål, inklusive investeringar och förvärv.

I samband med en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna kan Bolaget komma att erbjuda innehavare av Befintliga Obligationer att teckna sig för de Nya Obligationerna i utbyte mot Befintliga Obligationer. Bolaget kan i sådana fall komma att återköpa sådana innehavares Befintliga Obligationer till en premie.

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB har engagerats som legal rådgivare.

Vid intresse att teckna sig för de Nya Obligationerna i utbyte mot Befintliga Obligationer, vänligen kontakta ABG Sundal Collier AB via telefonnummer: +46 (0) 8 566 286 40 eller via mail: dcm-syndicate@abgsc.se.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.