DistIT AB erhåller godkännande från obligationsinnehavare för ändring av obligationsvillkoren

DistIT AB ("Bolaget") meddelade den 22 februari 2023 att Bolaget genom ett skriftligt förfarande (s.k. written procedure) har sökt godkännande från innehavare av dess seniora icke säkerställda företagsobligationer med ISIN SE0015949359 ("Obligationerna") att ge sitt samtycke till vissa ändringar av obligationsvillkoren.

Bolaget meddelar härmed att erforderligt kvorum erhölls i det skriftliga förfarandet och att den erforderliga majoriteten av de röster som avgavs i det skriftliga förfarandet var för förslaget (61 procent av obligationsinnehavarna var närvarande, varav samtliga röstade ja till förslaget).

I korthet innebär ändringen av obligationsvillkoren:

  • att likviden från den i Bolaget beslutade företrädesemissionen ska beaktas i beräkningen av EBITDA för att avgöra om utbetalningen av den utdelning som beslutades vid årsstämman 2022 är tillåten enligt obligationsvillkoren; och
  • att innehavare av Obligationer som motsvarar åtminstone 10 % av det justerade nominella beloppet när som helst kan påkalla att 20 % av det totala nominella beloppet ska lösas in den 19 februari 2024. En sådan begäran kan dock senast framställas 10 arbetsdagar innan den 19 februari 2024.

Villkoren för Obligationerna i ändrad lydelse gäller från och med dagens datum, den 15 mars 2023.

Vidare har Bolaget erhållit den så kallade "waiver" (avstående från utövande av rättigheter under obligtationsvillkoren) som är nödvändig för att resterande del av tilläggsköpeskillingen som kan utgå till säljaren av EFUEL, Redstone Investment Group SA, skall kunna skjutas upp tillsammans med utfärdandet av skuldebrevet om cirka 12,2 MSEK av tilläggsköpeskillingen.

Bolaget kommer den 28 april 2023 betala en samtyckesavgift (s.k. Consent fee) till obligationsinnehavarna motsvarande en procent av det totala sammanlagda nominella beloppet som ska fördelas pro rata. Avstämningsdagen, då en obligationsinnehavare måste inneha en eller flera Obligationer för att erhålla samtyckesavgiften, är den 21 april 2023.

De ändrade villkoren för Obligationerna kommer att finnas tillgängliga på Bolagets webbplats www.DistIT.se.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.