Delårsrapport januari – mars 2013

Deltaco skapar en av Nordens största koncerner inom IT-tillbehör. Stabila resultat i befintliga företagen.

– Nettoomsättningen ökar med 43%, bruttomarginalen förbättras med 4,7 procentenheter och rörelseresultatet ökar med 70% i Q1 2013.

– Stabilt rörelseresultat i SweDeltaco och Alcadon.

Nettoomsättning uppgick till 162,7 (113,8) MSEK.

Bruttomarginal uppgick till 28,4 (23,7) procent.

Rörelseresultat före avskrivningar uppgick till 11,2 (6,1) MSEK.

Rörelseresultat efter avskrivningar uppgick till 9,2 (5,4) MSEK.

Rörelsemarginal före avskrivningar uppgick till 6,9 (5,4) procent.

Rörelsemarginal efter avskrivningar uppgick till 5,7 (4,7) procent.

Resultat per aktie efter full skatt uppgick till 0,49 (0,32) SEK.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 11,4 (-3,8) MSEK.

* Q1 siffror exkluderar Aurora Group Danmark A/S som kommer att konsolideras i Deltaco-koncernen i samband med delårsrapporten för januari – juni 2013.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

– Deltaco fullföljer förvärvet av Aurora och skapar en av Nordens största koncerner inom distribution av IT-tillbehör.

– Ekonomiska effekter av förvärvet:

  •   Förvärvspriset på skuldfri basis per 2012-12-31 består av två delar: en fast del på 15,2 MEUR och en tilläggsköpeskilling (earn out) som maximalt kan uppgå till 2 MEUR. Den rörliga delen är beroende på Auroras resultat i 2013-2014.

  •   Solar A/S deltar i finansiering av förvärvet med ett lån på 4,3 MEUR som betalas i april 2015.

  •   Vidare medför transaktionen en tillkommande goodwill i Deltaco-koncernen om cirka 25 MSEK före eventuell tilläggsköpeskilling. Förvärvet beräknas redan under 2013 påverka vinsten i Deltaco-koncernen positivt med cirka 1 SEK per aktie. Aurora Group Danmark A/S kommer att konsolideras i Deltaco-koncernen i samband med delårsrapport januari – juni 2013.

  •   Koncernens soliditet, beräknad efter konvertering av utestående konvertibellån, beräknas minska från 61 procent till 35 procent genom förvärvet (respektive från 54 procent till 30 procent beräknat före konvertering).

Väsentliga händelser under perioden

– Deltaco har utsett Hans Bråneryd till Ekonomi- och Finansdirektör. Hans Bråneryd, 59 år, är civilekonom och har en gedigen erfarenhet av ekonomistyrning som controller, ekonomichef och CFO från olika branscher, nationellt såväl som internationellt. Han arbetade senast på Sharp Electronics Nordic AB med ansvar för ekonomi, personal, IT och intern service. Hans påbörjar sin tjänst som ekonomi- och finansdirektör (CFO) på Deltaco AB (publ) den 19 augusti 2013.


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.