Delårsrapport januari – mars 2012

Deltaco fortsätter sin tillväxtstrategi och tar marknadsandelar i en svag marknad.

Nettoomsättning uppgick till 113,8 (103,4) MSEK, en ökning med 10,0 procent.

Rörelseresultat uppgick till 5,4 (6,1) MSEK.

Rörelsemarginal uppgick till 4,7 (5,9) procent.

Resultat per aktie efter betald skatt uppgick till 0,41 (0,50) SEK.

Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,8 (10,4) MSEK.

Väsentliga händelser under perioden

  • Jan Ednertz tillträdde som verkställande direktör för SweDeltaco AB den 1 februari 2012. Jan Ednertz har en lång och bred erfarenhet av arbete med IT-produkter från bland annat Dustin, D-Link, Intel och Tech Data. Jan kommer närmast från Djurgården Hockey AB där han varit VD sedan våren 2009.

  • I samband med Jan Ednertz tillträde som VD utsågs tidigare VD Ali Motazedi till vice verkställande direktör och försäljningschef i SweDeltaco AB.

  • I tvisten med Peter Enström har Svea Hovrätt den 29 mars 2012 fastställt att Solna tingsrätts tidigare dom från den 25 november 2011 vunnit laga kraft. Tingsrättens tidigare dom innebar att det saknas grund för Peter Enströms yrkanden om ytterligare provisionsersättning utöver det belopp som tidigare betalats. Domen innebar även att Peter Enström har att ersätta Deltaco AB för samtliga rättegångskostnader samt att Deltaco AB till Enström skall utbetala dröjsmålsränta med anledning av sen utbetalning av medgivet belopp.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Årsstämma den 4 maj 2012 beslutade bland annat att;

– utdela 1,00 SEK per aktie för verksamhetsåret 2011.

– till ordinarie styrelseledamöter omvälja Arne Myhrman, Björn Abild och Jonas Mårtensson samt nyvälja Charlotte Hansson.

– styrelsearvode utgår med en årlig ersättning till styrelseordförande om 300 000 kronor och till övriga ledamöter ej anställda i bolaget med 120 000 kronor per person.

– till ny revisor utse revisionsbolaget Grant Thornton Sweden AB med auktoriserade revisorn Mats Fridblom som huvudansvarig revisor.

– inrätta en valberedning.

– bemyndigade styrelsen att under tiden fram till och med nästa årsstämma i samband med företagsförvärv kunna fatta beslut om nyemission av maximalt 1 105 000 aktier.

Kommentarer från VD

Marknaden för hemelektronik, telekom, foto och IT minskade med 5,6 procent i Q1 2012 enligt analysföretaget GfK. Deltacos nettoomsättningen ökade med 10 procent till 113,8 (103,4) MSEK. Deltacos historia visar att företaget lyckas växa med lönsamhet även i en svag marknad.

Rörelseresultat uppgick till 5,4 (6,1) MSEK.

Minskning i rörelseresultat beror på en fortsatt prispress på marknaden och en medveten och vald strategi att ta marknadsdelar.

Våra dotterbolag i Finland och Danmark visar positiv utveckling. Finlands omsättning ökade till 18,6 (17,9) MSEK och Danmarks omsättning ökade till 7,7 (5,7) MSEK. Båda bolagen visar vinst och det är speciellt glädjande i Danmark där merparten av svenska IT-distributörer har stora problem med lönsamhet. I Norge är vi fortfarande i etableringsfasen. Omsättningen i Norge uppgick till 1,2 (0,0) MSEK.

Vår marknadsanalys visar att i dagens marknad kan en satsning på företagsmarknad (SMB) vara mer fördelaktig jämfört med konsumentmarknad. Deltacos sälj- och marknadsaktiviteter under första kvartalet har varit mer fokuserade på företagsmarknaden. Även under kommande månader ska ökat fokus läggas på företagsmarknaden. För konsumentprodukter kommer vårt fokus att ligga på DeltacoTM, produkter under eget varumärke.

Omsättningen av Deltaco TM-produkter var nästan oförändrad under första kvartalet vilket representerande ca 27 procent av koncernens totala omsättning.

Det finns tiotals medelstora IT-distributörer i Norden. En svag marknadstillväxt och dålig lönsamhet tvingar fram strukturaffärer inom branschen. Deltacos position och starka kassa ger oss möjlighet att aktivt delta i en eventuell strukturaffär. Vi följer marknadsutvecklingen noga och vi tittar regelbundet på förvärvsmöjligheter på marknaden.

Se bifogad Deltaco AB, Delårsrapport januari-mars 2012.

Siamak Alian
VD och Koncernchef
Tel: 08-555 76 241
Mobil: 0707-422193
E-post: siamak.alian@deltaco.se


Få kontinuerlig information från bolaget via email.

Välj vilka typer av meddelanden du vill prenumerera på genom att fylla i checkboxen för respektive typ.

Välj vilka språk du vill prenumerera på.

För att prenumerera på detta behöver du godkänna våra generella villkor i syfte för GDPR.