Risker & riskhantering

DistIT-koncernens operativa verksamhet drivs i huvudsak i Aurora Group Danmark A/S, Septon Electronics AB och SweDeltaco AB och dess dotterbolag. Koncernens verksamhet berörs av ett antal risker som kan påverka koncernens resultat eller finansiella ställning i varierande grad. Vid bedömningen av koncernens utveckling är det viktigt att utöver möjligheterna till resultattillväxt även beakta relevanta riskfaktorer. Samtliga riskfaktorer kan inte beskrivas i detta avsnitt, utan bör utvärderas tillsammans med övrig information i denna årsredovisning samt en allmän omvärldsbedömning.
Koncernen har beslutat om en riskpolicy som löpande ses över och vid behov anpassas till verksamheten och omvärldsfaktorer. DistITs dotterbolag arbetar kontinuerligt med risker och riskhantering med mål att identifiera och kontrollera riskerna.

Riskhantering – övergripande

Strategiska risker påverkar främst efterfrågan och kan motverkas genom förändringar i kostnadsmassan. Ledningen tillsammans med styrelsen följer noga konjunkturen i syfte att snabbt kunna agera och anpassa verksamheten vid eventuella konjunkturförändringar. Operationella risker avser risker för att processer, system eller organisation fallerar i något avseende. Genom att kontinuerligt arbeta med företagskultur, bearbeta kunder och leverantörer samt bevaka konkurrenter minskas riskerna. Finansiella risker såsom förändring av valutakurser och räntor hanteras enligt fastlagda rutiner.

Strategiska risker

Beskrivning:
Konjunkturutvecklingen är svårbedömd och har betydelse för bolagets försäljnings- och resultatutveckling.

Åtgärd:
Ledningen följer noga konjunkturens utveckling. Bolagets kunder finns inom flera branscher och kan vara både företagskunder liksom kunder som säljer till slutkonsument, vilket minskar konjunkturkänsligheten.

Operationella risker

Bransch och marknad

Beskrivning:
Förändringar i IT-branschen, med dess snabba produktförändringar och framtida teknikutveckling kan vara förknippad med ett större mått av osäkerhet än för bolag i mer stabila branscher och marknader med mindre förändringar.

Åtgärd:
Koncernen arbetar kontinuerligt och aktivt med att begränsa denna risk genom fortsatta noggranna produktval och ett nära samarbete med nuvarande och framtida leverantörer.

Distributörens roll

Beskrivning:
Distributörens roll är i förändring vilket bland annat beror på dagens avancerade Internetteknologi och utveckling av nya logistik- och distributionstjänster. Internet kan göra det möjligt för både återförsäljare och slutkunder att hitta och kontakta tillverkaren direkt. Internet kan göra det möjligt för internationella och europeiska distributörer att ta marknadsandelar från koncernen. Nya logistik- och distributörstjänster kan göra det möjligt för leverantörer att själva distribuera sina produkter.

Åtgärd:
Genom en ökande andel försäljning av våra egna varumärken har vi förstärkt vår position mot utländska konkurrenter samt skapat ett mervärde i vårt erbjudande till slutkunder som är svårt för andra att konkurrera med.

Nyckelpersoner och medarbetare

Beskrivning:
Koncernen är beroende av nyckelpersoner, vanligtvis ledande befattningshavare. Koncernens utveckling är också beroende av förmågan att rekrytera och behålla kvalificerade medarbetare.

Åtgärd:
Koncernen arbetar för att skapa en attraktiv arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter samt att vara en lärande organisation där kunskaper och erfarenheter delas mellan och av medarbetarna.

Kunder

Beskrivning:
Koncernen erbjuder IT-produkter och tillbehör till ett stort antal kundgrupper inom de flesta branscher och marknadssegment. En allmän nedgång i efterfrågan på IT-produkter kan därför
påverka koncernens verksamhet negativt.

Åtgärd:
Koncernen arbetar kontinuerligt med att skapa långsiktiga relationer med våra nuvarande kunder samtidigt som vi aktivt arbetar med att skaffa nya kunder.

Prispress och konkurrens

Beskrivning:
Koncernens verksamhet bedrivs i en oerhört konkurrensutsatt bransch vilken bland annat kan påverkas av prispress som isin tur driver krav på kostnadseffektiva lösningar. Under de senaste åren har vi sett en ökande prispress i marknaden vilket delvis har lett till minskande marginaler för vissa produktgrupper.

Konkurrerande företag ökar löpande konkurrensen mot koncernens produkter.

Åtgärd:
Koncernen har en aktiv inköpsstrategi baserat på långa relationer med leverantörer i Asien och Europa. Genom dessa samarbeten har vi försäkrat oss om att kunna möta kundernas krav på lägre priser och ökande marginaler. Tillsammans med vår långsiktighet i både kund- och leverantörsrelationer har vi försäkrat oss om en uthållighet i en föränderlig marknad.

Trots att dotterbolagen ständigt försöker anpassa sig till den rådande konkurrenssituationen kan vi bli tvungna att genomföra kostnadskrävande omstruktureringar av verksamheten för att kunna behålla vår marknadsposition och lönsamhet.

Beroende av lager

Beskrivning:
En distributör av fysiska produkter är beroende av sitt lager.

Åtgärd:
Koncernen vidtar åtgärder genom samarbeten med koncernens logistikpartners och egna rimliga åtgärder för att skydda sina lager från brandrisk, vattenskada och stöld.

Leverantörer

Beskrivning:
För att kunna sälja och leverera produkter är koncernen beroende av att externa leveranser uppfyller överenskomna krav vad gäller till exempel mängd, kvalitet och leveranstid.
Felaktiga, försenade eller uteblivna leveranser från leverantörer kan innebära att dotterbolagens leveranser i sin tur försenas eller blir bristfälliga eller felaktiga, vilket
kan innebära minskad försäljning och således påverka vår verksamhet, finansiella ställning och resultat negativt.

Åtgärd:
Koncernen utvärderar och utvecklar löpande våra kvalitetskriterier som vi genom våra interna processer säkerställer att våra leverantörer kan tillgodose. Detta sker bland annat genom täta kontakter och löpande besök hos dem tillsammans med kvalitetsbedömningar och kvalitetstester utförda av tredje part. I koncernens hållbarhetspolicy som antogs 2015 beskrivs koncernens arbete inom miljö- och företagsansvar.

Finansiella risker

Med finansiella risker avses risken för fluktuationer i verksamhetens resultat och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer, finansierings- och kreditrisker.

Valutarisk

Beskrivning:
Valutarisken innebär hur värdet på finansiella instrument varierar på grund av förändringar i valutakurser.

Åtgärd:
Koncernens åtgärder för att hantera den transaktionsmässiga valutarisken är att vid identifierade behov köpa valuta för att minimera den kortsiktiga resultatpåverkan och samtidigt skapa långsiktigt handlingsutrymme.

Ränterisk

Beskrivning:
Ränterisken utgörs av att värdet på ett finansiellt instrument varierar på grund av förändringar i marknadsräntor.

Åtgärd:
Koncernens krediter löper med rörliga räntor som delvis omförhandlas på årsbasis.

Kreditrisk

Beskrivning:
Koncernens kreditrisk utgörs i huvudsak av betalningsförmågan hos dotterbolagens kunder.

Åtgärd:
Kreditbedömning av kunder sker standardmässigt enligt fastlagda rutiner. I de flesta fall används kreditförsäkring som ett led i att minska kreditrisken. Kreditförlusterna har historiskt varit låga men den ökande konkurrensen i branschen har inneburit sämre möjligheter till kreditförsäkringar av kunder och något högre kreditförluster.

Likviditetsrisk

Beskrivning:
Med likviditetsrisk avses att finansiering inte kan erhållas, eller endast till kraftigt ökande kostnader.

Åtgärd:
Koncernen likviditetsrisk bedöms som relativt begränsad. Löpande dialog och kommunikation sker med kreditgivare såsom bank, finansieringsinstitut och obligationsinnehavare.