Redovisningsprinciper

Dessa är de aktuella redovisningsprinciperna som tillämpas år 2017. Tidigare redovisningsprinciper framgår av respektive årsredovisning.

 

Not 2 – REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER

Koncernens finansiella rapporter har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen, RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner och International Financial Reporting Standards (IFRS) såsom de har antagits av EU.
Moderbolaget DistIT AB har upprättat sin redovisning enligt Årsredovisningslagen samt Rådet för finansiell rapporterings rekommendation RFR2 Redovisning för juridisk person. De viktigaste redovisnings- och värderingsprinciperna som har använts vid upprättande av de finansiella rapporterna sammanfattas nedan. I de fall moderföretaget tillämpar avvikande principer anges dessa under Moderföretaget nedan.

Verksamhet utdelad till ägare
I enlighet med IFRS 5 (Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade verksamheter) separeras den utdelade verksamheten (Alcadon) från den kvarvarande verksamheten (Aurora, SweDeltaco).
Bolaget tillämpar IFRIC17 vilket innebär att utdelningen av dotterbolaget Alcadon Group AB (publ) redovisas till verkligt värde på de tillgångar som delas ut. Vinsten i resultaträkningen återspeglar skillnaden mellan det verkliga värdet (baserat på det genomsnittliga handelspriset för första handelsdag den 14 september 2016) och bolagets redovisade värde i koncernens balansräkning den 31 augusti 2016.

Moderbolaget
Övergången till redovisning enligt RFR 2 Redovisning för juri-diska personer har inte inneburit några väsentliga effekter på DistITs finansiella rapportering.

Nya och omarbetade befintliga standarder, godkända av EU
Nya standarder som trätt i kraft 2016 har inte haft någon väsentlig påverkan på DistITs finansiella rapportering.
Nya standarder som träder i kraft 2017 och framåt beskrivs och kommenteras nedan.

IFRS 9 Finansiella instrument
IFRS 9 Finansiella instrument behandlar redovisning av finan-siella instrument och kommer att ersätta IAS 39. Standarden omfattar klassificering, värdering och nedskrivning av finansiella instrument samt säkringsredovisning. Standarden träder i kraft 1 januari 2018. Den initiala bedömningen är att tillämpningen inte kommer att medföra någon väsentlig effekt på redovisningen av koncernens finansiella instrument.

IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder
IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder är en ny intäktsstan-dard med tillhörande upplysningskrav vilken kommer att ersätta IAS 18, IAS 11 och IFRIC 13. Den nya standarden träder i kraft 1 januari 2018. Den initiala bedömningen är att tillämpningen inte kommer att medföra någon väsentlig effekt på redovisningen av koncernens intäkter. Då IFRS 15 innehåller tillkommande upplysningskrav kommer tillämpningen sannolikt medföra ökade notupplysningar avseende intäkter.

IFRS 16 Leasingavtal
IFRS 16 Leasingavtal innebär att klassificeringen enligt IAS 17 i operationell och finansiell leasing försvinner och ersätts med en modell där tillgångar och skulder för alla leasingavtal ska redovisas i balansräkningen. Undantag för redovisning i balansräkningen finns för leasingkontrakt av mindre värde samt kontrakt som har en löptid på högst 12 månader. I resultaträkningen ska avskrivningar redovisas separat från räntekostnader hänförliga till leasingskulden. IASB:s ikraftträdandedatum är 1 januari 2019. Den initiala bedömningen är att rörelseresultatet kommer att öka marginellt och att finansiella kostnaderna ökar marginellt. Se även not 7 sida 53.

Funktionell valuta och presentationsvaluta
Alla belopp uttrycks i tusentalskronor (KSEK) där ej annat anges. Belopp inom parentes avser föregående år. Moderbolagets funktionella valuta är svenska kronor (SEK) som även utgör rapporteringsvalutan för moderbolaget och för koncernen. Det innebär att de finansiella rapporterna presenteras i svenska kronor. Samtliga tillgångar, avsättningar och skulder redovisas till anskaffningsvärde, om inget annat anges.

Lång- och kortfristiga poster
Anläggningstillgångar och långfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas efter mer än tolv månader räknat från balansdagen. Omsättningstillgångar och kortfristiga skulder består i allt väsentligt av belopp som förväntas återvinnas eller betalas inom tolv månader räknat från balansdagen.

2.1 UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR

Koncernledningen gör uppskattningar och bedömningar om framtiden. Dessa bedömningar utvärderas löpande och baseras på historisk erfarenhet och andra faktorer, inklusive förväntningar på framtida händelser som anses rimliga under rådande förhållande. De uppskattningar för redovisningsändamål som blir följden av dessa kommer, definitionsmässigt, sällan att motsvara det verkliga resultatet. Vid beräkning av verkliga värden vid rörelseförvärv används värderingstekniker för de olika delarna i ett rörelseförvärv. Framförallt verkligt värde på tilläggsköpeskilling är beroende av utfallet av flera variabler. 48

För bedömning av nedanstående poster se refererad hänvisning i årsredovisning för 2016:
Redovisning av uppskjutna skatter – se 2.7
Bedömning av osäkra fordringar – se 2.13
Nedskrivning/goodwill – se 2.8 och 2.9
Varulager – se 2.10
Rättstvister och krav – se förvaltningsberättelse sid 38.

2.2 KONCERNREDOVISNING

I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderföretaget direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna, eller på annat sätt har ett bestämmande inflytande. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas bokförda värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Under året förvärvade företag inkluderas i koncernredovisningen med belopp avseende tiden efter förvärvet. DistIT AB:s samtliga utländska dotterföretag omräknas enligt dagskursmetoden. Detta innebär att de utländska dotterföretagens tillgångar och skulder omräknas till balansdagens kurs. Samtliga poster i resultaträkningarna omräknas till årets genomsnittskurs. Omräkningsdifferenser förs direkt till koncernens egna kapital. När moderföretaget eller annat koncernföretag i DistIT-koncernen företagit säkringsåtgärd för att balansera och skydda mot kursdifferenser på en nettoinvestering i ett självständigt dotterföretag, förs kursdifferensen på säkringsinstrumentet direkt till eget kapital, till den del den motsvaras av en under året ditförd omräkningsdifferens för dotterföretaget. Internvinster inom koncernen elimineras i sin helhet. I koncernens resultaträkning redovisas minoritetens andel i årets resultat. Minoritetens andel i dotterföretags kapital redovisas i separat post i eget kapital i koncernens balansräkning.
Förvärvsmetoden används för redovisning av koncernens förvärv av dotterföretag. Anskaffningskostnaden för ett förvärv utgörs av verkligt värde på tillgångar som lämnats som ersättning, emitterade egetkapital-instrument och uppkomna eller övertagna skulder per överlåtelsedagen. Transaktionskostnader direkt hänförliga till förvärv kostnadsförs löpande. Identifierbara förvärvade tillgångar och övertagna skulder och eventualförpliktelser i ett företagsförvärv värderas inledningsvis till verkliga värden på förvärvsdagen oavsett omfattning på eventuellt minoritetsintresse. Det överskott som utgörs av skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på koncernens andel av identifierbara förvärvade nettotillgångar redovisas som goodwill. Om anskaffningskostnaden understiger verkligt värde för det förvärvade dotterföretagets nettotillgångar, redovisas mellanskillnaden direkt i resultaträkningen i den period den uppkommer.
Andelen av eget kapital hänförlig till innehav utan bestämmande inflytande redovisas som separat post i eget kapital. Rapporten över totalresultatet innehåller information om den andel av periodens intäkter och totalresultat som är hänförlig till innehav utan bestämmande inflytande, medan förluster hänförliga till innehav utan bestämmande inflytande har en negativ inverkan på det totala egna kapitalet.
Koncerninterna transaktioner och balansposter samt orealiserade vinster och förluster på transaktioner mellan koncernföretag elimineras. Redovisningsprinciperna för dotterföretag har i förekommande fall ändrats för att garantera en konsekvent tillämpning av koncernens principer.

2.3 SEGMENTSRAPPORTERING

Företagets interna rapportering är primärt utformade utifrån kassagenererade enheterna SweDeltaco och Aurora.

2.4 OMRÄKNING AV UTLÄNDSK VALUTA

Redovisningsvaluta
Poster som ingår i de finansiella rapporterna för de olika enheterna i koncernen är värderade i den valuta som används i den ekonomiska miljö där respektive företag huvudsakligen är verksamt (funktionell valuta). I koncernredovisningen används svenska kronor (SEK), som är Moderföretagets redovisningsvaluta.

Transaktioner och balansposter
Transaktioner i utländsk valuta omräknas till den funktionella valutan enligt de valutakurser som gäller på transaktionsdagen eller den dag då posterna omvärderas. Valutakursvinster och förluster som uppkommer vid betalning av sådana transaktioner och vid omräkning av monetära tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdagens kurs, redovisas i resultaträkningen. Undantag är då transaktionerna utgör säkringar som uppfyller villkoren för säkringsredovisning av kassaflöden eller av nettoinvesteringar, då vinster/förluster redovisas i eget kapital.
Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs i den mån den underliggande fordran respektive skulden inte säkrats. Vid terminssäkring sker värdering till dagskurs den dag då valutasäkringen sker, utom i fall då balansdagens kurs ligger inom gränserna för valutasäkringen. I dessa fall sker värderingen till balansdagens kurs.
Valutakursdifferenser redovisas i rörelseresultatet till den del de avser operativa mellanhavanden och i övrigt i finansnettot.

Koncernföretag
Resultat och finansiell ställning för alla koncernföretag (av vilka inget har en höginflationsvaluta som funktionell valuta) som har en annan funktionell valuta än redovisningsvaluta omräknas till koncernens redovisningsvaluta enligt följande:
Tillgångar och skulder för var och en av balansräkningarna omräknas till balansdagens kurs;
intäkter och kostnader för var och en av resultaträkningarna omräknas till genomsnittlig valutakurs (såvida denna genomsnittliga kurs utgör en rimlig approximation av den ackumulerade effekten av de kurser som gäller på transaktionsdagen, annars omräknas intäkter och kostnader till transaktionsdagens kurs), och alla valutakursdifferenser som uppstår redovisas som en separat del av eget kapital.
Vid konsolideringen förs valutakursdifferenser, som uppstår till följd av omräkning av nettoinvesteringar i utlandsverksamheter och av upplåning och andra valutainstrument som identifierats som säkringar av sådana investeringar, till eget kapital. Vid avyttring av en utlandsverksamhet, helt eller delvis, förs de kursdifferenser som redovisats i eget kapital till resultaträkningen och redovisas som en del av realisationsvinsten/-förlusten.
Goodwill och justeringar av verkligt värde som uppkommer vid förvärv av en utlandsverksamhet behandlas som tillgångar och skulder hos denna verksamhet och omräknas till balansdagens kurs.

2.5 INTÄKTSREDOVISNING

Nettoomsättning avser intäkter från försäljning av IT-tillbehör. Produkterna intäktsförs vid leveranstillfället och då risken har övergått till köparen. Intäkter värderas till det verkliga värdet av det som erhållits eller kommer att erhållas för varor som levererats, dvs till försäljningspris efter avdrag för rabatter och liknande prisavdrag.

2.6 LEASING

Samtliga leasingavtal är och redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden.

2.7 LÅNEKOSTNADER

Räntekostnader belastar resultatet för den period de hänför sig till.

2.8 SKATTER

Periodens skattekostnad eller skatteintäkt består av aktuell och uppskjuten skatt. Aktuell skatt är den skatt som beräknas på det skattepliktiga resultatet för en period. Uppskjuten skatt beräknas utifrån den s.k. balansräkningsmetoden, vilket innebär att en jämförelse görs mellan redovisade och skattemässiga värden på koncernens tillgångar respektive skulder. Skillnaden mellan dessa värden multipliceras med aktuell skattesats, vilket ger beloppet för den uppskjutna skattefordringen/-skulden. Uppskjutna skattefordringar redovisas i balansräkningen i den omfattning det är sannolikt att beloppen kan utnyttjas mot framtida skattepliktiga resultat.

2.9 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Goodwill
Goodwill representerar framtida ekonomiska fördelar som uppkommer vid ett rörelseförvärv, men som inte är enskilt identifierade och separat redovisade. Goodwill redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade nedskrivningar. Goodwill nedskrivningsprövas varje år.

Övriga immateriella anläggningstillgångar
De övriga immateriella anläggningstillgångarna redovisas som tillgång i balansräkningen om de uppfyller kriterierna för immateriella tillgångar enligt IAS 38, att det är sannolikt att framtida ekonomiska fördelar kommer att komma koncernens till del och anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Immateriella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Avskrivningar enligt plan sker linjärt och baseras på tillgångarnas beräknade nyttjandeperioder. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

Balanserad produktutveckling 5 år
Programvara 3-8 år
Övriga immateriella anläggningstillgångar 5-10 år


2.10 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-kostnad efter avdrag för nedskrivningar och avskrivningar enligt plan.
Avskrivningar enligt plan sker linjärt och baseras på tillgångarnas anskaffningsvärde och tillgångarnas bedömda nyttjandeperiod.

Tillgångarnas restvärde och nyttjandeperiod bedöms varje rapporttillfälle. Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

Byggnader 50 år
Byggnadsinventarier 5-20 år
Markanläggningar 5 år
Inventarier 5 år
Datorutrustning 2-3 år


2.11 NEDSKRIVNINGAR

Immateriella och materiella anläggningstillgångar
De redovisade värdena för bolagets tillgångar kontrolleras vid varje balansdag för att utröna om det finns någon indikation på nedskrivningsbehov. Om sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde som det högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivning görs om återvinningsvärdet understiger det redovisade
värdet. Om det inte går att fastställa återvinningsvärdet för den enskilda tillgången ska återvinningsvärdet för tillgångens kassagenererande enhet fastställas, den kassagenererande enheten är den minsta identifierbara grupp av tillgångar som genererar kassaflöden väsentligen oberoende från andra tillgångar. Vid beräkning av nyttjandevärdet diskonteras framtida kassaflöden till en räntesats före skatt som bedöms återspegla marknadens bedömning av pengars tidsvärde och de specifika risker som är förknippade med tillgången. En känslighetsanalys av diskonteringsräntan och tillväxtantaganden utförs efter varje prövning av nedskrivningsbehovet för att avgöra om det kvarvarande övervärdet är väsentligt.
Med undantag av goodwill görs ny bedömning av tillgångarna om det finns tecken på att tidigare nedskrivning inte längre är motiverad. Om nedskrivningen inte längre är motiverad, helt eller delvis, återförs den i enlighet med IAS 36.

Finansiella anläggningstillgångar
Nedskrivningen beräknas som skillnaden mellan tillgångens redovisade värde och nuvärdet av uppskattade framtida kassaflöden (exklusive framtida kreditförluster som inte har inträffat), diskonterade till den finansiella tillgångens ursprungliga effektiva ränta. Tillgångens redovisade värde skrivs ned och nedskrivningsbeloppet redovisas i koncernens resultaträkning. Om ett lån eller en investering som innehas till förfall har rörlig ränta, används den aktuella effektiva ränta som fastställts enligt avtalet som diskonteringsränta när nedskrivningsbehov fastställs. Som en praktisk utväg kan koncernen fastställa nedskrivningsbehovet på basis av instrumentets verkliga värde med hjälp av ett observerbart marknadspris.
Om nedskrivningsbehovet minskar i en efterföljande period och minskningen objektivt kan hänföras till en händelse som inträffade efter att nedskrivningen redovisades (som exempelvis en förbättring av gäldenärens kreditvärdighet), redovisas återföringen av den tidigare redovisade nedskrivningen i koncernens resultaträkning.

2.12 VARULAGER

Varulagret avser IT-tillbehör. Varulagret är värderat enligt lägsta värdets princip, d v s till det lägsta av anskaffningsvärde och nettoförsäljningsvärde. Vid bestämmande av anskaffningsvärdet är först-in-först-ut-principen tillämpad. Nettoförsäljningsvärde utgörs av beräknat försäljningsvärde med avdrag för beräknad försäljningskostnad.

2.13 ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA

Pensionsförpliktelser
Koncernen har enbart avgiftsbestämda pensionsplaner innebärande pensionsplaner med fasta avgifter till externa juridiska enheter. De avgiftsbestämda pensionsplanerna redovisas som ersättning till anställda när avgifterna förfaller till betalning.

Ersättningar vid uppsägning
Ersättningar vid uppsägning utgår när en anställds anställning sagts upp före normal pensionstidpunkt eller då en anställd accepterar frivillig avgång från anställning i utbyte mot sådana ersättningar. Bolaget redovisar avgångsvederlag när den bevisligen är förpliktad endera att säga upp anställda enligt en detaljerad formell plan utan möjlighet till återkallande, eller att lämna ersättningar vid uppsägning som resultat av ett erbjudande som gjorts för att uppmuntra till frivillig avgång från anställning.

2.14 AVSÄTTNINGAR

Avsättningar redovisas när bolaget har eller kan anses ha en förpliktelse som ett resultat av inträffade händelser och det är sannolikt att utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen. En förutsättning är vidare att det går att göra en tillförlitlig uppskattning av det belopp som skall utbetalas.

2.15 EVENTUALFÖRPLIKTELSER

En eventualförpliktelse redovisas när det finns en möjlig förpliktelse beroende av om osäkra framtida händelser kommer att inträffa, eller när det finns en befintlig förpliktelse där betalning inte är trolig eller beloppet inte kan uppskattas på ett tillförlitligt sätt. En avsättning behöver endast redovisas om en befintlig förpliktelse har uppkommit till följd av en tidigare händelse, betalning är sannolik och belopp är möjligt att tillförlitligt uppskatta.

2.16 FINANSIELLA TILLGÅNGAR OCH SKULDER

Finansiella tillgångar och skulder värderas till upplupet anskaffningsvärdemetoden.

Transaktioner i utländsk valuta
Transaktioner i utländsk valuta redovisas under året till transaktionsdagens kurs. På balansdagen omräknas tillgångar och skulder i utländsk valuta till balansdags kurs. Om terminssäkring föreligger sker värderingen enligt beskrivning ovan under omräkning av utländsk valuta.

Kassa- och banktillgodohavanden
Kassa- och banktillgodohavanden värderas till nominella belopp. Utnyttjad checkräkningskredit hänförs till kortfristiga
räntebärande skulder.

Aktier i koncern- och intresseföretag
Aktier i koncernföretag redovisas till det lägsta av anskaffningsvärde och nyttjandevärde.

Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar
Kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar värderas till det belopp varmed de beräknas inflyta efter avdrag för osäkra fordringar som bedömts individuellt. Fordringarnas förväntade löptid är kort, varför värdet redovisas till nominellt belopp utan diskontering. Nedskrivning av kundfordringar och övriga kortfristiga fordringar redovisas som övrig extern kostnad.

Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder
Leverantörsskulder och övriga kortfristiga skulder värderas till nominella belopp.

Låneskulder
Låneskulder redovisas till nominella belopp. Till lånen knutna räntekostnader inkluderar transaktionskostnader
för lånens upptagande. Transaktionskostnader för lånens upptagande kostnadsförs över löptiden.
Se även not 19 Finansiella tillgångar och skulder.

2.17 KASSAFLÖDESANALYS

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Likvida medel inkluderar kassamedel och disponibla tillgodohavanden hos bank och kreditinstitut samt kortfristiga likvida placeringar.