Bolagsstyrningsrapport

DistIT AB (publ), org.nr. 556116-4384, är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under svensk lag. Bolagsstyrningen av DistIT AB utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, avtalet med marknadsplatsen First North Premier, samt andra relevanta regler och riktlinjer. Bolagets aktie är upptagen till handel på First North Premier, med kortnamnet DIST och har Remium Nordic AB som Certified Adviser. Sedan den 8 maj 2015 är bolagets företagsobligation upptagen till handel på Företagsobligationslistan vid NASDAQ Stockholm.

Till grund för styrning av bolaget och koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen och Stockholmsbörsens regelverk för listning på First North Premier. Eftersom DistITs aktie inte är noterad på reglerad marknadsplats omfattas bolaget inte av svensk kod för bolagsstyrning. DistITs arbete med bolagsstyrning är dock i stora delar inspirerad av koden. En valberedning inför årsstämman 2017 har bildats som uppfyller de riktlinjer beträffande oberoende som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning.

DistITs aktie är listad på NASDAQ First North sedan 19 april 2011 och på First North Premier sedan 28 april 2015. För bolag anslutna till NASDAQ First North Premier krävs en Certified Adviser vilken bland annat skall utöva viss tillsyn. Remium Nordic AB är DistITs Certified Adviser.

Varje bolag inom koncernen ska agera som egna resultatenheter med egna varumärken, mål och strategier.

Till grund för styrning av bolaget och koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen och Stockholmsbörsens regelverk för listning på First North Premier. Eftersom DistITs aktie inte är noterat på reglerad marknadsplats omfattas bolaget inte av svensk kod för bolagsstyrning. DistITs arbete med bolagsstyrning är dock i stora delar inspirerad av koden.

Läs bolagsstyrningsrapporter nedan:

Bolagsstyrningsrapport 2018

Bolagsstyrningsrapport 2017

Bolagsstyrningsrapport 2016

Bolagsstyrningsrapport 2015

Bolagsstyrningsrapport 2014

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2012