VD har ordet

KONCERNEN

Koncernens andra kvartal visar en försäljningsökning med 40 % till 513,5 MSEK (366,4 MSEK). Organisk tillväxt utgör 26 % och förvärven utgör en tillväxt om 14 %. Rörelseresultat efter avskrivningar förbättras till 8,2 MSEK (1,3 MSEK). Kostnader av engångskaraktär för personal, förvärv och lagerflytt uppgår under andra kvartalet till 4,4 MSEK.

Aurora och SweDeltaco visar båda en försäljningsökning. Auroras försäljningsutveckling under andra kvartalet har varit 18 %. Planerade och framåtriktade projektsatsningar 2018/2019 medför en ökad OPEX jämfört med 2017. För andra kvartalet uppgår dessa satsningar till 2,0 MSEK. SweDeltacos organiska försäljningstillväxt är 30 % medan förvärvstillväxt (Winther Wireless) utgör en ökad försäljning under andra kvartalet med 13 % jämfört med föregående år. Trots en lägre bruttomarginal under andra kvartalet jämfört med föregående år visar SweDeltaco en positiv resultatutveckling vilket är hänförligt till den högre försäljningen samt genomförda förändringar av logistik och personal.

Septon mer än fördubblar sin försäljning jämfört med andra kvartalet 2017. Av denna ökning är 76 % hänförlig till ljusprodukter med lägre bruttomarginal och 44 % hänförlig till förvärvet av LydRommet i Norge och Danmark som inkluderas i Septon från 12 juni 2018. Sominis ingår i koncernen från den 24 maj 2017 varför rättvisande helt jämförbara siffror för det andra kvartalet inte kan redovisas.

Då Siamak Alian nu har lämnat positionen som VD för DistIT AB har resultatet belastats med 1,9 MSEK avseende andra halvåret 2018. Han fortsätter sitt arbete som inköpschef för SweDeltaco AB.

Försäljningen för perioden januari – juni ökar med 29 % till 978,3 MSEK (757,4 MSEK). Den organiska tillväxten är 17 %. Rörelseresultat efter avskrivningar för perioden januari – juni förbättras 8 % till 14,6 MSEK (13,5 MSEK).

Tolv månaders rullande försäljning och resultat efter avskrivningar, vilket beaktar säsongsvariationen under året, visar för perioden 1 juli 2017 – 30 juni 2018 en ökad försäljning med 21 % till 2 001 MSEK (1 648 MSEK motsvarande period 2016-2017) och ett resultat efter avskrivningar som är 17 % bättre, 60,2 MSEK (51,3 MSEK motsvarande period 2016-2017).

Arbetet med det interna projekt för att utreda möjligheter till samordningsfördelar mellan Aurora och SweDeltaco som styrelsen har initierat fortsätter enligt plan.

FINANSIERING

DistIT har placerat seniora icke säkerställda obligationer om 240 miljoner kronor. Obligationerna har emitterats under en total ram om 500 miljoner kronor med förfall i maj 2022 och en
rörlig ränta om STIBOR 3m + 5,0 procent. Bolaget har noterat de nya obligationerna på Nasdaq Stockholm.

Emissionslikviden har använts till att återbetala existerande obligationslån om 100 miljoner kronor emitterat 2014, amorterat upp till 90 miljoner kronor av existerande banklån samt i löpande verksamhet, inklusive förvärv och investeringar.

Emissionskostnader för utgivande av det nya obligationslånet och kostnader för förtida inlösen av tidigare obligationslån uppgår till totalt 4,7 MSEK. Under kvartalet har rörelsekostnader belastats med 0,6 MSEK i rådgivningsarvode och finansiella kostnader belastats med 1,3 MSEK för förtida inlösen av tidigare obligation. Resterande 2,8 MSEK periodiseras löpande under obligationens löptid om 4 år till och med den 22 maj 2022.

AURORA

Försäljningen under andra kvartalet har återhämtat sig efter ett svagt första kvartal, upp 18 % jämfört med föregående år till 202,7 MSEK (171,9 MSEK). Resultat efter avskrivningar för andra kvartalet är 1,6 MSEK (2,0 MSEK). Kundernas försiktighet med sin egen lagerhållning har påverkat deras inköp. Auroras intjäning andra halvåret utgör historiskt cirka 80 % av årsresultatet.

Arbetet med de av företagsledningen i Aurora påbörjade strategiska projekten med syfte att utveckla nya kunder, nya produkter och förstärka organisationen fortgår. Cirka 80 % av projekten är påbörjade och förväntas fortgå hela 2018 och 2019 med avslut under senare hälften av 2019.

SEPTON

Septon har under andra kvartalet förvärvat Lydrommet som innebär en expansion av Septons verksamhet inom professionella AV-produkter i Norge och Danmark där Septon tidigare endast varit verksamt inom professionella ljusprodukter. Förvärvet är strategiskt och skapar en skandinavisk plattform för fortsatt expansion, samordning och utveckling i en förstärkt Septon-grupp.

Försäljningen har under andra kvartalet mer än fördubblats till 65,8 MSEK (27,0 MSEK). Organisk tillväxt utgör cirka en fjärdedel av detta och resterande av det utökade produktprogrammet med Martin By Harman Professional Lighting i Sverige, Danmark och Norge som påbörjades den 1 februari 2018 och av Lydrommet i Norge och Danmark från och med den 1 juni 2018. Septons försäljningstillväxt ställer ökade krav på bolaget och dess företagsledning och resurser har lagts på att säkerställa en stabil utveckling av organisation, struktur och rutiner. Detta arbete förväntas fortgå under hela 2018.

Den högre andelen försäljning av ljusprodukter med lägre marginalstruktur bidrar till en lägre bruttomarginal och därmed lägre procentuellt resultat efter avskrivningar men högre absoluta tal, 4,2 MSEK (3,0 MSEK). Resultatet efter avskrivningar har under andra kvartalet även belastats med förvärvskostnader om 1,0 MSEK.

SOMINIS

Försäljningen under andra kvartalet uppgår till 23,1 MSEK (11,5 MSEK för perioden 24 maj – 30 juni 2017) och resultat efter avskrivningar 0,7 MSEK (0,3 MSEK för perioden 24 maj – 30 juni 2017). Bolaget har under kvartalet tecknat distributionsavtal med Dicota med förväntad försäljningsstart under andra halvåret. Arbetet med att bygga upp en bred produktportfölj för att etablera sig som en ledande lokal distributör i Baltikum fortsätter parallellt med att bredda samarbeten för en ökad försäljning via E-handel.

SWEDELTACO

Försäljningen under andra kvartalet 223,1 MSEK (155,4) är en ökning med 43 % jämfört med samma period 2017. Bruttomarginalen, 22,6 % är en förbättring jämfört med första kvartalet 2018 (= 21,3 %). Tidigare beslutade och nu genomförda åtgärder har under perioden påverkat resultatet efter avskrivningar positivt och uppgår till 9,4 MSEK (-0,6 MSEK). Försäljning av egna märkesvaror ökar till 63,5 MSEK (49,2) och med en högre bruttomarginal jämfört med andra produkter.

EMV

Både Aurora och SweDeltaco äger välkända varumärken inom IT och hemelektronik. Försäljning av egna märkesvaror (EMV) har under andra kvartalet ackumulerat ökat med 20 % till 95,8 MSEK (79,9). Andelen egna märkesvaror av Auroras och SweDeltacos ackumulerade försäljning 2018 utgör cirka 23 %. Båda bolagen avser att fortsätta öka andelen försäljning av egna märkesvaror under resterande 2018.

AVSLUTANDE ORD

Jag vill önska Robert Rosenzweig, som tillträder som verkställande direktör i DistIT AB den 1 september, lycka till med sitt arbete och tillsammans med styrelsen framgångsrikt fortsätta att utveckla bolaget.