Obligationslån

Obligationslån RB 1 190522

Noteringsplats

DistIT ABs obligationslån är noterad på NASDAQ OMX Stockholm sedan den 8 maj 2015. Nordic Fixed Income var emissionsinstitut och CorpNordic Sweden AB är agent för obligationslånet.

Obligationsinformation

Lån RB 1 190522
ISIN-kod SE0005962214
Valuta SEK
Totalt belopp 100 MSEK
Nominellt belopp 100 000 kronor
Ränta STIBOR 3 månader + 4.00 procentenheter per år
Ränteförfallodagar Årligen den 15 augusti, 15 november, 15 februari och 15 maj

 

Allmänt

Obligationerna har formen av skuldförbindelser avsedda för allmän omsättning, vilka bekräftar att innehavaren har en fordran på DistIT. Obligationerna utgör direkta, ovillkorade, oprioriterade och icke säkerställda förpliktelser för DistIT. Obligationslånet har emitterats i samband med en refinansiering av ett tidigare banklån, för att etablera långsiktig finansiering samt för allmänna verksamhets ändamål, inklusive koncernintern utlåning.

Obligationslånet har utgivits under svensk rätt och är anslutna till Euroclears kontobaserade system. Innehav av obligationerna registreras på respektive innehavares avstämningskonto. Utbetalning av ränta och nominellt belopp samt, om tillämpligt, avdrag för preliminärskatt sker genom Euroclears försorg.

Innehavare av obligationerna har rätt till räntebetalning och bolaget ska lösa in obligationernas nominella belopp på relevant Inlösendag. Obligationslånet förfaller till återbetalning den 15 maj 2019 eller sådan tidigare dag som följer av villkoren för obligationslånet. På återbetalningsdagen ska DistIT lösa in alla utestående obligationer till deras nominella belopp jämte upplupen ränta. Betalning av nominellt belopp och upplupen ränta ska ske till den som är antecknad på avstämningskonto som innehavare eller som på annat sätt är berättigad till att ta emot betalning under en obligation på avstämningsdagen före återbetalningsdagen. Rätten till betalning av nominellt belopp preskriberas tio år från den slutliga inlösendagen.

I övrigt hänvisas till prospektet inför noteringen av obligationslånet på NASDAQ OMX Stockholm.

Prospekt inför notering, 8 maj 2015