Bolagsstyrning

DistIT AB är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under svensk lag. Bolagets styrning utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, avtalet med marknadsplatsen First North, samt andra relevanta regler och riktlinjer. DistIT upptogs till handel på First North den 19 april 2011 och har Remium Nordic AB som Certified Adviser. Eftersom DistIT inte är noterat på reglerad marknadsplats omfattas bolaget inte av den svenska koden för bolagsstyrning. DistITs arbete med bolagsstyrning är dock i stora delar inspirerad av koden.

Varje bolag inom koncernen ska agera som egna resultatenheter med egna varumärken, mål och strategier.

Bolagsordning

Antagen vid extra bolagsstämma den 14 Februari 2011 DistIT AB (publ) Org.nr 556116-4384

§1 Bolagets firma är DistIT AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms län, Botkyrka kommun. Bolagsstämma skall hållas i Stockholms kommun eller Botkyrka kommun.

§3 Bolaget skall bedriva handel med datortillbehör, förvalta aktier och annan egendom, handlägga gemensamma angelägenheter, företrädesvis av administrativ art, för koncernen samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§4 Bolagets aktiekapital skall vara lägst 22 107 922 kronor och högst 88 431 688 kronor.

§5 Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 11 053 961 och högst 44 215 844.

§6 Styrelsen skall bestå av 3–7 ledamöter med högst 5 suppleanter.

§7 Bolaget skall ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

§8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§9 Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§10 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§11 Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39§ aktiebolagslagen (2005:551).