Bolagsstyrning

DistIT AB (publ), org.nr. 556116-4384, är ett svenskt publikt aktiebolag som lyder under svensk lag. Bolagsstyrningen av DistIT AB utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, avtalet med marknadsplatsen First North Premier, samt andra relevanta regler och riktlinjer. Bolagets aktie är upptagen till handel på First North Premier, med kortnamnet DIST och har Remium Nordic AB som Certified Adviser. Sedan den 8 maj 2015 är bolagets företagsobligation upptagen till handel på Företagsobligationslistan vid NASDAQ Stockholm.

Till grund för styrning av bolaget och koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen och Stockholmsbörsens regelverk för listning på First North Premier. Eftersom DistITs aktie inte är noterad på reglerad marknadsplats omfattas bolaget inte av svensk kod för bolagsstyrning. DistITs arbete med bolagsstyrning är dock i stora delar inspirerad av koden. En valberedning inför årsstämman 2017 har bildats som uppfyller de riktlinjer beträffande oberoende som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning.

DistITs aktie är listad på NASDAQ First North sedan 19 april 2011 och på First North Premier sedan 28 april 2015. För bolag anslutna till NASDAQ First North Premier krävs en Certified Adviser vilken bland annat skall utöva viss tillsyn. Remium Nordic AB är DistITs Certified Adviser.

Varje bolag inom koncernen ska agera som egna resultatenheter med egna varumärken, mål och strategier.

Bolagsordning

Antagen vid extra bolagsstämma den 8 maj 2014 DistIT AB (publ) Org.nr 556116-4384

§1 Bolagets firma är DistIT AB. Bolaget är publikt (publ).

§2 Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Stockholms län, Botkyrka kommun. Bolagsstämma skall hållas i Stockholms kommun eller Botkyrka kommun.

§3 Bolaget skall bedriva handel med datortillbehör, förvalta aktier och annan egendom, handlägga gemensamma angelägenheter, företrädesvis av administrativ art, för koncernen samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.

§4 Bolagets aktiekapital skall vara lägst 22 107 922 kronor och högst 88 431 688 kronor.

§5 Antalet aktier i bolaget skall vara lägst 11 053 961 och högst 44 215 844.

§6 Styrelsen skall bestå av 3–7 ledamöter med högst 5 suppleanter.

§7 Bolaget skall ha 1–2 revisorer med högst 2 revisorssuppleanter, eller ett registrerat revisionsbolag.

§8 Kallelse till bolagsstämma skall ske genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Svenska Dagbladet.

§9 Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma skall dels vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

§10 Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§11 Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap. lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument eller den som är antecknad på avstämningskonto enligt 4 kap. 18 § första stycket 6-8 nämnda lag skall antas vara behörig att utöva de rättigheter som följer av 4 kap. 39§ aktiebolagslagen (2005:551).