Aktien

Noteringsplats

DistIT ABs aktie är listad på NASDAQ OMX First North sedan 19 april 2011. För bolag anslutna till NASDAQ OMX First North krävs en Certified Adviser vilken bland annat skall utöva viss tillsyn. Remium Nordic AB är DistITs Certified Adviser.

Aktieinformation

Kortnamn DIST
ISIN-kod SE0003883800
Antal aktier 12 281 961
Handelspost 1 aktie
Röstvärde 1 röst per aktie

Kursutveckling

Aktiefakta

Aktiens stängningskurs har under det första kvartalet 2014 varierat från 22,40 SEK (16,00) som lägst och till 30,80 SEK (19,80) som högst. Aktiens stängningskurs den 31 mars 2014 var 30,80 SEK (18,60) vilket innebar en ökning med 40,0 % i jämförelse med aktiens stängningskurs den sista handelsdagen 2013. DistITs börsvärde uppgick per den 31 mars 2014 till 340,5 MSEK (218,9). Antalet aktieägare i DistIT uppgick den 31 mars 2014 till 7 750. Av dessa hade 398 fler än 1 000 aktier vardera. I genomsnitt omsattes 10 682 aktier (7 367) per börsdag. DistITs aktiekapital uppgick den 31 mars 2014 till 22 107 922 SEK fördelat på 11 053 961 aktier. Efter den i juni 2014 genomförda konverteringen uppgår antalet aktier till 12 281 961.

Aktiekapital

Aktiekapitalet i DistIT uppgår till 24 563 922 kronor fördelat på 12 281 961 aktier med ett kvotvärde om 2 kronor per aktie. Varje aktie berättigar till en (1) röst. Bolaget innehar inga egna aktier. Aktierna är denominerade i SEK och anslutna till Euroclear Sweden AB:s kontobaserade värdepapperssystem, varför inga fysiska aktiebrev utfärdas. Alla aktier är av ett och samma slag och medför samma rätt till bolagets tillgångar, vinst och utdelning.

Utdelningspolicy

Styrelsen avser att årligen föreslå en utdelning, eller annan motsvarande värdeöverföring, som skall uppgå till 30- 50 procent av vinsten efter skatt. Härutöver kan styrelsen komma att föreslå en ytterligare återföring av kapital till aktieägarna förutsatt att styrelsen bedömer detta som motiverat med hänsyn till förväntat framtida kassaflöde och bolagets investeringsplaner.

  • Utdelning 2012: 1,0SEK
  • Utdelning 2013: 1,2SEK
  • Utdelning 2014: 1,2SEK
  • Utdelning 2015: 1,5SEK